2e ziektejaar

Ook in uw 2e ziektejaar betaalt uw werkgever u minimaal 70% van uw loon. Maar uw werkgever hoeft dat niet meer aan te vullen tot het minimumloon. Als uw (gezins)inkomen daarmee onder het sociaal minimum komt, kunt u bij UWV een toeslag aanvragen.

Loondoorbetaling maximaal 170%

De sociale partners (organisaties van werkgevers en werknemers) hebben de volgende afspraak gemaakt over doorbetaling van loon bij ziekte. Over 2 ziektejaren betaalt uw werkgever, inclusief eventuele aanvullingen, maximaal 170% van uw laatstverdiende loon. Hoe dit precies wordt ingevuld, staat in uw cao.

Hoogte loon na 2 ziektejaren

Tijdens uw ziekte kunt u misschien wel korter werken. Of aangepast werk doen. Misschien verandert dat ook niet meer. Het is dan verstandig om na de 2 ziektejaren vast te leggen wat uw ‘normale werk’ is. De wet noemt dit ‘bedongen arbeid’. Want als u opnieuw ziek wordt, heeft u alleen recht op loon over uw normale werk. Maak hierover afspraken met uw werkgever en laat uw arbeidscontract aanpassen. 

Uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijk contract sneller aan het werk na ziekte

Sinds 1 januari 2013 moeten werkgevers en UWV zich meer inspannen om tijdelijke zieke werknemers weer aan het werk te helpen. Daarnaast betalen werkgevers meer premie als meer werknemers een Ziektewetuitkering krijgen. Ook zieke werknemers zelf worden meer gestimuleerd om snel weer te gaan werken.

Bron: Rijksoverheid